Information om Avgifter och Ersättningar för förmedlare, tjänster och produkter

Nordic Insurance AB och dess anställda försäkringsförmedlare använder sig av samma prissättning som respektive leverantör använder sig av vid direktförsäljning till kunder. Vilket innebär att det inte blir dyrare för dig som kund att nyttja våra tjänster mot att handla direkt hos respektive produktbolag, snarare tvärtom då vi i många fall förhandlat fram lägre priser än de ordinarie.

Investeringar i strukturerade produkter är så gott som alltid förknippade med ett köpcourtage. Köpcourtagets storlek varierar från produkt till produkt men är oftast mellan 1 – 2% på det investerade beloppet. Säljs den strukturerade produkten i förtid utan att återinvesteras i samma produktbolag tillkommer även oftast ett säljcourtage om ca 0,5 % på försäljningslikviden. Om den strukturerade produkten inte säljs av i förtid utgår ingen avgift för att få investeringen utbetald.

Nordic Insurance AB ersätts med provision från respektive försäkringsbolag för förmedling och löpande skötsel av försäkringar. Ersättningen är olika från olika försäkringsgivare och kan beräknas på två olika sätt. Ofta kombineras up-front ersättning och löpande ersättning.
Dessa ersättningar förutsätter att kunden fullföljer sin premiebetalning enligt försäkringsavtalet annars blir Nordic Insurance AB oftast återbetalningsskyldig till försäkringsbolaget om avtalet bryts i förtid.

ANNULLATIONSANSVAR Om avtalet bryts inom 3 – 5år kan Nordic Insurance AB bli återbetalningsskyldig (annullationsansvar) för hela eller
delar av up-front ersättningen.

UP-FRONT ERSÄTTNING
ger Nordic Insurance AB ersättning vid tecknandet av försäkringen. Denna ersättning är oftast knuten till att kunden betalar avtalet över en längre tid och omfattas nästa alltid av annullationsansvar.
LÖPANDE ERSÄTTNING
beräknas utifrån den årliga betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet.

Generellt är up-frontersättningen lägre om den löpande ersättningen är högre och vice versa. Ersättningen från försäkringsgivaren kan förändras över tiden. Nedan följer en sammanfattning av de provisionsavtal som respektive försäkringsbolag erbjuder.
Den högre up-frontersättningen utbetalas då den försäkrade har mer än 10 års premiebetalningstid.

ERSÄTTNINGNordic Insurance AB:s ersättning på förmedlande strukturerade produkter består dels av courtage samt ett extra belopp som baseras på produktens löptid och struktur. Extraersättningens storlek varierar mellan 0 – 0,5 % per år på produktens fulla löptid.

En fondförvaltartjänst är förknippad med en årlig förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiftens storlek kan variera dels på valet av förvaltare men även på valet av respektive förvaltares förvaltning. Det är exempelvis inte ovanligt att en mer aktiv portfölj har en högre förvaltningsavgift.

ERSÄTTNING Ersättningen från fondförvaltartjänstbolagen är ca 30% – 50% av den årliga fondförvaltningsavgiften.

NORDIC INSURANCE – ERSÄTTNINGAR/PROVISIONER – Nordic Insurances olika ersättningsformer är följande:

MOVESTIC:

 • Up-frontersättning vid löpande sparande
  0%-25% beroende på löptid och produkt
 • Annullationsansvar 60 månader
 • Engångspremier: 3-4%
 • Löpande ersättning: a) Kapitalvärdet:
  0%-0,75% i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på fondval b) Premien: Ingen
  ersättning på årlig inbetald premie
 • Grupp/hälsoförsäkring 10% av årlig premie

 

MOVESTIC DEPÅFÖRSÄKRING: 

 • Engångspremier: 0%-2,5% beroende på insättningsavgift
 • Engångsersättning: Strukturerade produkter courtage 2% + 0,3-0,5% per löpår
 • Löpande ersättning: Kapitalvärdet: Fonder
  0%-0,6% beroende på vilka instrument försäkringen innehåller

 

SPP

 • Up-frontersättning vid löpande sparande
  0-15% beroende på löptid
 • Annullationsansvar 36 månader
 • Engångspremier: 3% beroende på löptid
 • Löpande ersättning: a) Kapitalvärdet
  0,15%-0,2%. (aktiv försäkring) b) Premien:
  2% av årligt inbetald premie, efter 13 mån
 • Grupp/hälsoförsäkring 10% av årligt inbetaldpremie

LÄNSFÖRSÄKRINGAR:

 • Up-frontersättning: Vid löpande sparande
  0-16% beroende på löptiden och produkt
 • Annullationsansvar 36 månader
 • Engångspremier: 0%-4% på premien
 • Löpande ersättning: a) Kapitalvärdet:
  Ingen ersättning b) Premien: 1%-4% av
  årligt inbetald premie beroende på löptiden
  och produkt c) Styckeersättning 25-100 kr/
  år/ försäkring
 • Grupp/hälsoförsäkring 10% av årlig premie

FOLKSAM

 • Up-frontersättning vid löpande sparande
  på löptiden och produkt 2-20%
 • Annullationsansvar 36 månader
 • Engångs premier: 0,3%-3,5%
 • Löpande ersättning: a) Kapitalvärdet:
  0,0%-0,25% i årlig ersättning av kapitalvärdet beroende på produkt b) Premien: Ingen ersättning

SEB

 • Up-frontersättning vid löpande sparande
  8%-16% beroende på löptid och produkt
  och skatteklass
 • Annullationsansvar: 36 resp. 60 månader, beroende på skatteklass
 • Engångpremier 3-4%
 • Löpande ersättning: a) Kapitalvärdet:
  0,15% i årlig ersättning av kapitalvärdet
  b) Premien: 1,5%-2,6% av årlig inbetald premie
 • Grupp/hälsoförsäkring: 10% av årlig premie

SKANDIA

 • Up-frontersättning vid löpande sparande
  1%-11% beroende på löptid och produkt
  (Upphör 1 jan 2015)
 • Nytt från 1 jan 2015: Ingen Up-front istället
  3,5% -4,5% löpande ersättning på premien
 • Annullationsansvar 36 månader
 • Engångspremier: mellan 0-3% beroende
  på löptid och produkt
 • Löpande ersättning: Kapitalvärdet:
  0,2 %- 0,35% beroende på försäkringsform
 • Grupp/hälsoförsäkring 5%-10% av årlig
  premie beroende på löptid och produkt

 

SKANDIA DEPÅFÖRSÄKRING

 • Up-frontersättning 0-2,25% beroende på insättningsavgift
 • Engångsersättning: Strukturerade produkter: courtage 2% + 0,3-0,5% per löpår
 • Löpande ersättning: Kapitalvärdet:
  Fonder 0%-0,3% beroende på vilka produkter försäkringen innehåller

ANICA:

 • Up-frontersättning: Ingen ersättning
 • Annullationsansvar: 0 månader
 • Engångs premier: 2%
 • Löpander ersättning: a) Kapitalvärdet:
  ingen ersättning utgår b) Premien:
  4% i årlig ersättning av premien

DANICA DEPÅFÖRSÄKRING:

 • Up-frontersättning: Ingen ersättning
 • Engångspremier: 0-2,5%
 • Engångsersättning: Strukturerade produkter, courtage 2% + 0,3-0,5% per löpår
 • Löpande ersättning: Kapitalvärdet:
  0,0 % -0,65 % beroende på vilka instrument försäkringen innehåller

EURO ACCIDENT: Löpande ersättning
utgår med 10% på inbetald premie.

 

IKANO: Löpande ersättning utgår med
10% på inbetald premie.

 

NORDEUROPA: Löpande ersättning utgår
med 10% på inbetald premie.

 

FIRST INSURANCE: Löpande ersättning
utgår med 10% på inbetald premie.

 

BRUMMER & PARTNERS: Provision förhandlas fram med kund och baseras på procent på kapitalet eller/och premien.

UPPHANDLADE PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR

OPEN COVER S.I.G – FÖRSÄKRINGSGIVARE MOVESTIC: Löpande ersättning utgår med
15% på inbetald premie.

PROPLAN: Löpande ersättning: 5%-5,5%
på inbetald premie.