PRIS FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING

Kund får alltid information om storlek på provisionsersättningen från respektive Försäkringsbolag, VP-bolag och Fondbolag för förmedling och löpande skötsel av pension, försäkringar och investeringar. Ofta kombineras en engångsersättning med löpande ersättning. NIB erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

Priset för förmedling kan utgöras av provision från försäkringsgivare eller arvode från kund. Om priset för förmedlingen/uppdraget utgörs av arvode, faktureras kunden antingen per timme eller enligt fast styckepris. Normal timdebitering är 3 300 kr per timme exkl. moms beroende på uppdragets omfattning och art.

Om priset för förmedlingen utgörs av provision, innebär det att förmedlaren ersätts av försäkringsgivaren. Provision kan utgå vid nyteckning samt löpande skötsel av kundens försäkringar. Kund får alltid information om ersättningens storlek. Genom att logga in på www.leosys.se kan försäkringstagaren få information om vilken ersättning som betalats ut från försäkringsbolagen.

Provisionens storlek är beroende av flera olika faktorer såsom den försäkrades ålder, typ av produkt, löptiden på försäkringen, förvaltningsformen m.m. Förmedlaren kan även bli återbetalningsskyldig av provisionen om försäkringsavtalet avbryts inom en viss period. På följande sidor specificeras de bolag vi för närvarande rekommenderar i vår rådgivning.

 

Ersättningsnivåer på pension och sparande

  • Engångsbetald 0,5% – 4% på premien
  • Löpande betald försäkring 0,5% -5,5% på premien
  • Ersättning på kapitalet 0,10% -1,0%

Ersättningsnivåer på försäkring

  • Ersättning 10-16% löpande på premien
  • Ersättning 20-30% löpande på premien. Avser premier understigande 1500.- per år

Ersättning på fonder
Fondavgiftens storlek kan variera dels på valet av fond. Det är exempelvis inte ovanligt att en mer aktiv fond har en högre förvaltningsavgift. NIB har avtal med ett antal fondförvaltare vilket innebär en ersättningen mellan 0,10%-0,60% på kapitalet som är inom fondens normala kostnadsuttag.

Strukturerade Produkter
Investeringar i strukturerade produkter är så gott som alltid förknippade med ett köpcourtage. Köpcourtagets storlek varierar från produkt till produkt men är oftast mellan 1 – 2% på det investerade beloppet. Säljs den strukturerade produkten i förtid utan att återinvesteras i samma produktbolag tillkommer även oftast ett säljcourtage om ca 0,5 % på försäljningslikviden. Om den strukturerade produkten inte säljs av i förtid utgår ingen avgift för att få investeringen utbetald.

Nordic Insurance AB och dess anställda försäkringsförmedlare använder sig av samma prissättning som respektive leverantör använder sig av vid direktförsäljning till kunder. Vilket innebär att det inte blir dyrare för dig som kund att nyttja våra tjänster mot att handla direkt hos respektive produktbolag, snarare tvärtom då vi i många fall förhandlat fram lägre priser än de ordinarie. Kund får alltid information om Nordic Insurance AB ersätts med provision från respektive försäkringsbolag för förmedling och löpande skötsel av försäkringar. Ersättningen är olika från olika försäkringsgivare och kan beräknas på två olika sätt. Ofta kombineras up-front ersättning och löpande ersättning. Dessa ersättningar förutsätter att kunden fullföljer sin premiebetalning enligt försäkringsavtalet annars blir Nordic Insurance AB oftast återbetalningsskyldig till försäkringsbolaget om avtalet bryts i förtid. Nordic Insurance arbetar idag uteslutande med ersättningar utan up-front ersättningar.

LÖPANDE ERSÄTTNING beräknas utifrån den årliga betalda försäkringspremien och/eller utifrån det förvaltade försäkringskapitalet.
Ersättningen från försäkringsgivaren kan förändras över tiden.

ANNULLATIONSANSVAR Om avtalet bryts inom 3 – 5 år kan Nordic Insurance AB bli återbetalningsskyldig (annullationsansvar) för hela eller delar av up-front ersättningen.

UP-FRONT ERSÄTTNING ger Nordic Insurance AB ersättning vid tecknandet av försäkringen. Denna ersättning är oftast knuten till att kunden betalar avtalet över en längre tid.

Sammanfattning av de provisionsavtal som respektive försäkringsbolag erbjuder.