GDPR

Här kan du läsa Nordic Insurance integritetspolicy  (PDF som öppnas i ny flik/fönster)

Nordic Insurance & Benefits AB (NIB)

Integritetspolicy – information om behandling av personuppgifter

1. Inledning
NORDIC INSURANCE & BENEFITS AB (nedan kallad NIB) har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.
NIB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos NIB.
I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför NIB behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas och grund till behandling
Kundförhållande och försäkringsrådgivning
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med NIB. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås, ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.
Behandling av uppgifter sker även när NIB kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från NIB, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.
Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan NIBs berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och NIB. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose NIBs behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.
Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som NIB har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Kontakt med NIB
Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e- post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.
NIB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan NIBs berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.
Personuppgifter kan komma att behandlas för NIBs berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Samarbetspartner till NIB
NIB kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.
NIB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan NIBs berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose NIBs behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.
Personuppgifter kan även komma att behandlas för NIBs berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3. Inhämtande av uppgifter
Vi hämtar information om dig från olika källor.
Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e- post, kundportal och elektronisk signering).
I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan NIB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.
För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan NIB komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.
Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den insynsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till NIB.

4. Aktörer som NIB delar uppgifter med
NIB delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är NIB och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.
Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till NIB, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.
Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för NIBs berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
NIB kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

5. Plats för behandling
Den behandling som NIB utför sker inom EU/EES. I de fall NIB eller en tjänsteleverantör till NIB skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer NIB att det finns skyddsåtgärder på plats.

6. Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos NIB samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad NIB och du har kommit överens om.
Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

7. Dina rättigheter
Tillgång till dina uppgifter

  • Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
  • Begära rättelse
  • Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.
  • Återkalla samtycke
  • Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering
  • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.
  • Begära begränsning av behandling
  • Du har under vissa omständigheter rätt att begära att NIB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan NIB eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om NIB är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

8. Kontakt och klagomål
Du kan alltid kontakta NIB om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Kenneth Granholm
Nordic Insurance & Benefits AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg
Telefonnummer: 031-760 70 15
E-post: kenneth@nordicinsurance.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.