Fondinformation via NiB

Vi hjälper dig med rätt fondallokering.

Vi vet av erfarenhet att det ibland kan vara svårt att navigera i alla fonder som finns ute på marknaden, då kan du använda vår fondinformationstjänst där våra analytiker sammanställt fondportföljer i de försäkringsbolag vi samarbetar med.

Våra analytiker har skapat tre olika portföljer:

Lågriskportfölj

Medelriskportfölj 

Indexportfölj 

Valet av portfölj anpassas efter den målavkastning och risknivå som passar dig bäst. Förvaltarna viktar aktivt mellan aktie- och räntefonder beroende på marknadsklimatet i syfte att minska exponeringen i fallande trend respektive öka exponeringen när aktiemarknaderna stiger.

Läs mer om portföljerna under flikarna längre ner på sidan.

Du har möjlighet att vara med och påverka fondportföljen utifrån ditt tycke och smak. Vi hjälper dig mer än gärna.

Detta ska endast ses som information och om du vill ha rådgivning så finns vi alltid tillgängliga att hjälpa dig med alla frågor inom pension, förvaltning och försäkring.

Så funkar det

  • 1.

    Du erhåller information om våra portföljer.

  • 3.

    Du läser igenom informationen, är du tillfreds signerar du i respektive försäkringsbolag med Mobilt BankID. Självklart kan vi även bistå med vägledning kring hur du går tillväga för att byta fonder.

  • 3.

    Klart!

Läs mer om våra portföljer

Lågriskportföljen består av en väl diversifierad portfölj med en mix av aktier och räntor. Denna portfölj ska ses som ett bra alternativ för den lite mer försiktige investeraren som inte tänker ta ut pengarna inom fem år. Portföljen har en sammanvägd KIID-risk nivå på ca 3.5 av 7.

Medelriskportföljen ska ses som en portfölj för den något mer riskvillige. Ser man till tillgångsallokeringen så andelen aktier högre i denna portfölj då aktier innehar en högre risk jämfört med räntebärande instrument.
Portföljen riktar sig till den investerare som är något mer riskvillig och inte tänker ta ut pengarna inom sju år.

Indexförvaltning riktar sig framförallt till dig som vill hålla nere kostnaderna men samtidigt kunna få en avkastning. Indexfonders avkastning är beroende av just det underliggande index som de följer. Med hjälp av länkarna kan du läsa mer om portföljerna och hur vi allokerat bland de olika marknaderna.

Med hjälp av följande länkar kan du gå in och läsa mer om respektive portfölj och de enskilda fonderna

SEB indexportfölj 
Folksam indexportfölj
Movestic indexportfölj
SPP indexportölj
Skandia indexportfölj
Futur indexportfölj 
Länsförsäkringar indexportfölj 

Våra analytiker har skapat portföljer utifrån två olika risknivåer, låg- medel och hög risk som du kan läsa mer om nedan. Allokeringen ska endast ses som information och inte rådgivning. Kontakta gärna någon av våra förmedlare om du vill erhålla rådgivning.

Lågriskportföljen allokeras aktivt mellan regioner, länder, valutor och branscher. Portföljens låga risknivå beror på att minst 50 procent utgörs av korta räntebärande fonder. Denna portfölj passar dig som vill ha en stabil och grund i ditt långsiktiga sparande.

Lågrisk

Medelriskportföljen allokeras aktivt mellan regioner, länder, valutor och branscher med en högre risknivå. Portföljen består vanligtvis av cirka 60 procent aktiefonder, och tillåts variera mellan 40–80 procent för att parera eller deltaga i marknaden. Resterande exponering utgörs av räntebärande och alternativa investeringar. Portföljen passar dig med längre placeringshorisont, som vill ha en tydlig aktieexponering i ditt sparande.

Medelrisk

Högriskportföljen allokeras aktivt av våra förvaltare och ska ses som ett alternativ för den som är riskvillig och har en tidshorisont på minst 5-7 år. Portföljen består av en del aktiefonder, en del räntefonder och en del hedgefonder vilket ska medverka till att portföljen rör sig mindre än dess jämförelseindex.
Högrisk

Premiepensionsdelen, som består av 2.5% av avsättningen till din allmänpension, skapades för att svenska pensionssparare ska kunna ta del av utvecklingen på världens börser och är ett sparande i fonder. Alla svenska pensionssparare läggs i AP 7 Såfa som är en åldersanpassad portfölj som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden.

I premiepensionen har du dock möjlighet att ändra fonder själv och vi hjälper dig mer än gärna att hitta rätt fondportfölj utifrån dina förutsättningar och riskvilja.

Vi har skapat en medelriskportfölj utifrån de fonder som finns valbara i din premiepension, du kan läsa mer med hjälpa av länkarna nedan.

Medelriskportfölj Premiepension | PPM 

Länk till pensionsmyndigheten där du kan gå in och ändra fonder. 

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgiven av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betraktas som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (juridiska eller fysiska) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB kundrådgivare.GDPR: Som kund upplyses du härmed om, att Nordic Insurances & Benefits AB, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information vänligen se NIB´s Integritetspolicy. INTRESSEKONFLIKTER Nordic Insurance & Benefits AB /Meriti AB HAR FRAMSTÄLLT INTERNA REGLER FÖR HUR INTRESSEKONFLIKTER SKA IDENTIFIERAS OCH HANTERAS. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som administrativa regler som syftar till att tillförsäkra Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB´s personal en tillräcklig grad av oberoende så att de kan tillvara ta kundernas intresse. När det gäller de rekommendationer om investeringar i värdepapper som lämnas av Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB finns det anledning att informera om att Nordic Insurance & Benefits AB/ Meriti AB olika tillfällen kan  handla för egen räkning och ha positioner i de värdepapper som rekommendationen avser. Mer information om hur Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB hanterar sina intressekonflikter finns på www.nordicinsurance.se TÄNK PÅ Att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. Att kontrollera utgivarens/emittentens kreditvärdighet. Att du måste sätt dig in i de villkor som gäller för handel med värdepapper och i förekommande fall information i prospekt, marknadsföringsmatreal samt övrig information om aktuellt värdepapper, dessa egenskaper och risker. Att det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel eller frågor om du inte förstår redovisningen. Att det är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på dina innehav. Att du när du gjort en investering i värdepapper, på eget initativ måste vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster. Att en investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Vissa placeringar i optioner eller andra derivatinstrument kan dessutom leda till förluster som överstiger din ursprungliga investering. Att om du lånefinansierar en investering i värdepapper så ökar din ekonomiska risk avsevärt