Unikt förvaltningserbjudande i Nordnet och Mangold

NiB är mycket glada över att kunna erbjuda fondförvaltningen i Nordnet och Mangold till våra kunder. Båda dessa aktörer är bland de ledande inom investeringslösningar för privatpersoner. Såväl Mangold som Nordnet har ett brett utbud av fonder och det är en av anledningarna till att vi har ett långtgående samarbete

Vi levererar fondinformation med utvalda fonder från låg risk till hög risk och en allokering baserat på tro om marknaden närmaste 3-6 månaderna. Du har möjlighet att fatta egna beslut om allokering mellan utvalda fonder. Fondinformationen kan användas såväl i reavinstbeskattade depåer, pensioner som i kapitalförsäkringar.

Kontakta oss så hjälper vi dig upprätta ett konto hos Nordnet eller Mangold för att kunna ta del av erbjudandet! 

Denna information ska endast ses som information och om du vill ha rådgivning så finns vi alltid tillgängliga att hjälpa dig med alla frågor inom pension, förvaltning och försäkring.

 

Så funkar det

 • 1.

  Vi bokar in ett möte med någon av våra rådgivare.

 • 2.

  Efter mötet ger vi ett portföljförslag enligt dina förutsättningar och riskvilja.

 • 3.

  När du läst igenom och accepterat förslaget kommer din rådgivare skicka ut en rådgivningsdokumentation som innehåller allt ni gått igenom. När du läst det signerar du med Mobilt BankID.

 • 4.

  Du loggar in på din sparplattform och genomför fondbytet enligt portföljförslaget.

 • 5.

  Klart!

Läs mer om våra portföljer

I urvalen av fonder ser vi till flera parametrar. Bland annat aktuell makrotrend, nyckeltal såsom Sharpe- kvot och standardavvikelse men även historisk utveckling. Vi har ett långsiktigt fokus gällande konjunktur, marknad- och bransch fokus vilket är fundamentalt för att skapa god riskjusterad avkastning.

Vi arbetar nära våra utvalda fondbolag för att påverka och kvalitetssäkra förvaltningen. I analysen tar vi även hänsyn till fondens totala kostnad och nyttjar därmed begrepp som TKA (Totalkostnadsandel). I detta begrepp ingår såväl transaktions- och marknadskostnader som valutacourtage.

Denna portfölj är en sammansättning av fonder som tillsammans utgör ett riskmedelvärde för portföljen på ca 3 av 7 på KIID- skalan. Syftet med portföljen är att få en väl diversifierad portfölj med en mix av aktier och räntebärande papper. Urvalen av fonder är baserade utifrån de utbud som finns tillgängligt hos Mangold och Nordnet. Denna portfölj ska ses som ett bra alternativ för den lite mer försiktige investeraren som inte tänker ta ut pengarna inom fem år.

Lågriskportföljen skall ses som ett komplement till den vanliga fondförvaltningen. Konceptet har ett bredare placeringsmandat än vanliga aktie- eller räntefonder. I portföljen så har vi valt att ta med även alternativa fonder (hedgefonder). Alternativa fonder har oftare en högre avgift men kan vara ett bra komplement till en traditionell fondförvaltning som ofta följer marknadens svängningar. Konceptets målsättning är att skapa stabil, positiv, avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Vi ber dig notera att vi skapat portföljerna i Länsförsäkringars portföljskapare, en av våra nära samarbetsparners.

Porföljen är uppdaterad 2021-11-08

Läs mer om portföljen HÄR

Fondportföljen med en risknivå på ca 4,5 av 7 på KIID- skalan ska ses som en portfölj för den som önskar medelrisk. Rent generellt så är aktieexponeringen högre i denna portfölj jämfört med portföljen med en risknivå på 3.

Urvalet av fonder är baserat på de fonder som finns tillgängliga hos Mangold och Nordnet. Portföljen riktar sig till den investerare som är riskvillig och inte tänker ta ut pengarna inom sju år.

Vi ber dig notera att vi skapat portföljerna i Länsförsäkringars portföljskapare, en av våra nära samarbetsparners.

Portföljen är uppdaterad 2021-11-08

Läs mer om portföljen HÄR

Högriskportföljen riktar till dig som är mer riskvillig. Risknivån för portföljen är ca 6 av 7 på KIID- skalan. Portföljen består till stor del av branschfonder som inriktar sig mot tekniksektorn men även inom sjukvårdssektorn. Den totala avkastningen för portföljen över fem år uppgår till ca 131%. Viktigt att ha i åtanke är att den höga risken man tar som investerare premieras med en potentiellt högre avkastning. Om man känner sig obekväm med att se sitt investerade värde i fonderna både öka och minska med 40% så är denna portföljen inget för dig, se istället till de andra portföljer vi presenterat.

Vi ber dig notera att vi skapat portföljerna i Länsförsäkringars portföljskapare, en av våra nära samarbetspartners.

Porföljen är uppdaterad 2021-11-08

Läs mer om portföljen HÄR

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgiven av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betraktas som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (juridiska eller fysiska) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB kundrådgivare.GDPR: Som kund upplyses du härmed om, att Nordic Insurances & Benefits AB, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information vänligen se NIB´s Integritetspolicy. INTRESSEKONFLIKTER Nordic Insurance & Benefits AB /Meriti AB HAR FRAMSTÄLLT INTERNA REGLER FÖR HUR INTRESSEKONFLIKTER SKA IDENTIFIERAS OCH HANTERAS. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som administrativa regler som syftar till att tillförsäkra Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB´s personal en tillräcklig grad av oberoende så att de kan tillvara ta kundernas intresse. När det gäller de rekommendationer om investeringar i värdepapper som lämnas av Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB finns det anledning att informera om att Nordic Insurance & Benefits AB/ Meriti AB olika tillfällen kan  handla för egen räkning och ha positioner i de värdepapper som rekommendationen avser. Mer information om hur Nordic Insurance & Benefits AB/Meriti AB hanterar sina intressekonflikter finns på www.nordicinsurance.se TÄNK PÅ Att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. Att kontrollera utgivarens/emittentens kreditvärdighet. Att du måste sätt dig in i de villkor som gäller för handel med värdepapper och i förekommande fall information i prospekt, marknadsföringsmatreal samt övrig information om aktuellt värdepapper, dessa egenskaper och risker. Att det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel eller frågor om du inte förstår redovisningen. Att det är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på dina innehav. Att du när du gjort en investering i värdepapper, på eget initativ måste vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster. Att en investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Vissa placeringar i optioner eller andra derivatinstrument kan dessutom leda till förluster som överstiger din ursprungliga investering. Att om du lånefinansierar en investering i värdepapper så ökar din ekonomiska risk avsevärt